Три

Нови сътресения. Основно мозъчни.

Първото нещо, което продума, беше нечленоразделно сумтене, последвано от членоразделно грухтене. Сорин изпръхтя, изпсува и надигна глава. Continue reading Три

Едно

 Стрели и Пушек

Въздухът бе плътен и тежък с диханията на десетки хора. Градския площад бе претъпкан със съзтезатели, зяпачи, комарджии и невинни, случайни хора. Мразеше такива тълпи. Continue reading Едно